Provozní řád

Provozní řád Iron Base

Tento Provozní řád (dále jen "řád") upravuje smluvní podmínky, dle kterých se řídí právní vztah mezi provozovatelem fitness centra (dále jen "centrum") - společností Iron Base s.r.o., IČO: 08731136, sídlem Dělnická 1506/51, Praha 7 (dále jen "provozovatel") a jeho návštěvníky. Každý návštěvník je povinen se seznámit s tímto řádem (i případnými aktualizacemi) a dodržovat jej. Registrací s ním plně souhlasí.

Návštěvníci jsou povinni chovat se po dobu své přítomnosti v centru způsobem, který nebude omezovat jiné návštěvníky centra ve využívání jeho zařízení a služeb.

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. V případě, že svým chováním porušují tento řád, je personál oprávněn jej bez náhrady vstupného vykázat z centra.

V případě nevhodného, agresivního či vulgárního chování vůči ostatním Návštěvníkům nebo zaměstnancům centra si provozovatel vyhrazuje právo takového návštěvníka vykázat z prostor centra.

Návštěvníci jsou povinni respektovat pravidla pro vstup do klubu, tj. prokázat se členskou kartou, popř. dokladem totožnosti, a respektovat kontrolní mechanismy, které společnost k tomuto účelu využívá - např. čtečky.

Ve všech prostorách fitness centra je zakázáno provádět jakoukoliv propagaci produktů a služeb včetně trénování klientů za účelem svého zisku bez vědomí majitelů nebo manažera klubu.

Dětem do 15 let je vstup do fitness centra povolen pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

Centrum je v provozu dle aktuální otevírací doby.

Ve všech prostorách centra je zakázáno:

  • kouřit;
  • vstupovat do společných prostor v nevhodném oblečení;
  • vstupovat do prostor vyhrazených pro opačné pohlaví;
  • vstupovat do prostor recepce;
  • vstupovat do technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení

Provozovatel není zodpovědný za zdravotní stav návštěvníků. V případě předchozích potíží je nutné konzultovat vhodnost návštěvy s lékařem. Vstup nebude umožněn osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek.

Vstup návštěvníkům, kteří nejsou či se necítí zcela zdravotně v pořádku, nejen, pokud se týká respiračních a jim podobných onemocnění, je zakázán.

S ohledem na současnou epidemickou situaci související se šířením nákazy onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 jsou návštěvníci povinni dodržovat aktuální platná a účinná nařízení vlády ČR či ministerstva zdravotnictví.

Při cvičení je návštěvník povinen používat ručník, a to jak z hygienických důvodů, tak kvůli ochraně koženky na strojích. Ručník lze za poplatek zapůjčit na recepci. Návštěvníci jsou žádáni, aby pokládali ručníky na všechny plochy, které přijdou do styku s tělem. Plochy, které přesto potřísní potem, je třeba očistit desinfekcí, která je k dispozici v centru.

Při cvičení s nakládacími činkami je nutné používat bezpečnostní uzávěry os, aby se předešlo pádu závaží a případnému zranění. Po ukončení cviku musí být nářadí uvedeno do původního stavu.

Při nakládání a sundávaní kotoučů je vždy nutné použít k tomu příslušný nakladač. Kotouče se z osy nesundávají samovolným shozením. Prázdná osa bez kotoučů se neodhazuje na zem.

Návštěvníci v prostoru fitness centra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze. Cvičení na takovém stroji je poté zakázáno. Návštěvník je povinen používat stroje a ostatní vybavení fitness v souladu s jejich určením. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení fitness je zakázáno. Při cvičení s limitními váhami je návštěvník povinen zajistit dopomoc od jiného návštěvníka nebo obsluhy centra a dbát na bezpečnost svoji i ostatních.

Stroje a stanoviště neblokujte déle než je nezbytně nutné, pokud vás někdo požádá, umožněte mu se na stanovišti střídat.

Po skončení cvičení po sobě ukliďte činky a kotouče, je to projevem respektu a ohleduplnosti k ostatním členům centra.

Se stroji manipulujte šetrně, činky odhazujte pouze v místě k tomu určeném, což je celé spodní patro. Neohrožujte bezpečnost ostatních.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv z důvodu nadměrného vytížení omezit dobu užívání některých sportovních či jiných zařízení centra.

Návštěvníci jsou povinni své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušného chování s přihlédnutím ke konkrétnímu místu, v němž se v centru nacházejí.

Společnost si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat návštěvníka, který nebude vhodně oblečen, aby centrum opustil anebo aby se převlékl.

Návštěvníci jsou povinni v centru dodržovat následující hygienické zásady:

  • do posilovny vstupovat pouze v uzavřené a čisté sportovní obuvi odlišné od obuvi venkovní
  • trénovat naboso, případně v ponožkách, je možné pouze pokud to z hygienických důvodů neobtěžuje ostatní klienty gymu;
  • po použití stroje či žíněnky v posilovně vždy očistit dezinfekčním prostředkem;
  • používat deodorant;
  • udržování čistoty toalet;

Pro případ první pomoci je v prostoru recepce lékárnička, vybavená dle platných předpisů.

Návštěvníci jsou povinni dbát dobrých mravů.

Úklid centra je prováděn 1x denně vysátím všech podlah a mokrým vytřením hladkých povrchů (dlažby, vinyl). Toalety a sprchy jsou 1x denně vyčištěny dezinfekčním prostředkem. Kontrola a údržba strojů probíhá dle doporučení výrobce nebo dle potřeby.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na vedoucího provozovny na kontaktech - mail: info@ironbase.cz.